ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ “ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 12

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ” ณ กลุ่มวิสาหกิชชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ส

Read more

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎา

Read more

มอบวัสดุอุปกรณ์ผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย และโรงเรือน พร้อมเปิดศูนย์ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงระดับชุมชน และมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552

Read more