โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎา

Read more

มอบวัสดุอุปกรณ์ผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย และโรงเรือน พร้อมเปิดศูนย์ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงระดับชุมชน และมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552

Read more