ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP)

เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ บุตราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีสามาชิกกลุ่ม 20 ราย และตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แปลง นายประถม จิตรักษ์ บ้านป่าหวาย ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ