โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมคิด จังอินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิด ศูนย์ฯได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เรื่องแหนแดง ไส้เดือนฝอย สาร3สาร ที่มีการจำกัดการใช้ การเลือกซื่อปัจจัยการทางการเกษตร ความรู้ด้านวิชาการด้านโรคพืช มีการแจกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือพิจิตร มะเขือเปราะคางกบ พริก และ ถั่วฝักยาวพิจิตร2 ตัวอย่างแม่ปุ๋ย และการให้บริการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง โดยมีเกษตรกรมาใช้บริการจำนวน 136 ราย