โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ” ณ กลุ่มวิสาหกิชชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางปิยะนันท์ ไวมาลา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้และเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ” ณ กลุ่มวิสาหกิชชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน คณะครูและผู้ปกครองได้มีโอกาสเรียนรู้จากแปลงตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในโอกาสต่อไป