ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางปิยะนันท์ ไวมาลา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลาประชาคม หมู่7 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้แบบสอบถามประเมินผลโครงการฯ และสุ่มตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร นางสมปอง เหลาบัว เกษตรกรบ้านจอก ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี 61 ทำเกษตรพื้นที่ 6 ไร่ ปลูกข้าว พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร หญ้าแฝกรอบสระ เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง (ใช้มูลสัตว์แทนการซื้อปุ๋ย ใช้น้ำหมัก และ นางทองปอน แก้วหลวง 152 เกษตรกรบ้านหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 60 พื้นที่การเกษตร 8 ไร่ ทำนาปลูกข้าว 4 ไร่ พืชอายุสั้น 2 งาน ไม้ผล 2 งาน แหล่งน้ำ 3 ไร่ เลี้ยงวัว 2 ตัว เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ(ขยายพันธุ์กบ) ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม ได้แก่ แหนแดง และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกรอีกด้วย