โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางรตินุช อุตรพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ดำเนินการประชุมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินงานและเกษตรกรเครือข่าย ตามแผนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เขตอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลากลางบ้านโคกสะอาด ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุป ประเมินผลการดำเนินงาน และประเด็นปัญหาในการดำเนินงานวิจัย รวมทั้งประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็น และการยอมรับเทคโนโลยีดังกล่าว โดยมี ว่าที่ รต.อนุชา เหลาเคน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวพ.มหาสารคาม (หัวหน้าโครงการวิจัยฯ) เข้าร่วมสรุปและประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย