“การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวนิรมล
ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางรตินุช อุตรวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน” ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ำมันด้วยการจัดการที่เหมาะสม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด ขยายผลเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น