แบบฟอร์มคำขอ

งานสารวัตรเกษตร

 1. คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กวอ.๑)
  คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กวอ.๓)
  คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กวอ.๑๒)
  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กวอ.๑๕)
 2. ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ (วอ./วก ๑)
  คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ (วอ./วก ๓)
 3. คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ. ๑)
  คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (แบบ วอ. ๓)
  คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ. ๕)
  คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ. ๗)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.๙)
 4. แบบคำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

 

แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืช อินทรีย์/GAP