ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 เมษายน 2562  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นางสาววรรณา จันทร์สิเชียร นักวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ปัญชะนา จ้างเหมาบริการธุรการฯ ปฏิบัติงาน งานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Flied day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2562 ณ ศพก.อ.เมือง ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร
วันที่ 4 เมษายน 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานร่วมด้วยนายชัยสิทธิ์ บุญล้ำ พนักงานประจำสำนักงาน ปฏิบัติงานออกตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการตามมาตรฐานบังคับและการแสดงเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q ) ณ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มปะทิว 4,เทสโก้ โลตัส สาขาชุมพร ,แม็คโคร สาขาชุมพร,บิ๊กซี สาขาชุมพร

วันที่ 1 เมษายน 2562  
นายอุดมพร  เสือมาก  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา  ทองสวัสดิ์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  นางสาวหงส์ปัณณพร  หญีตจันทร์  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  และนายกฤษฎา   อาจนาฝาย  นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานเข้าสำรวจแปลงปาล์มน้ำมันของ  นางประนอม   วนะสูติ  พบว่ามีการทำลายของแมลง  และการขาดธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน  โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดแมลงและวิธีการดูแลรักษาปาล์มน้ำมันตามหลักกรมวิชาการเกษตร