Month: February 2019

ประชุมมอบนโยบาย

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโปงลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์