งานวิจัย

งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนการวิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เพื่อใช้ประโยชน์ พัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อโครงการรวิจัย/การทดลอง ปีเริ่มต้น ปีสิ้นสุด สถานะ
1.       วิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยตามศักยภาพของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2559 2563 ต่อเนื่อง
2.       วิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2562 2563 ใหม่
3.       วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในระดับชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2561 2562 ต่อเนื่อง
4.       วิจัยการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ำมันด้วยการจัดการที่เหมาะสม 2562 2564 ใหม่
5.       วิจัยการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ำมันด้วยการจัดการที่เหมาะสม 2562 2564 ใหม่
6.       วิจัยพัฒนาระบบเตือนภัยศัตรูอ้อยในแหล่งปลูกที่สำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2559 2562 ต่อเนื่อง
7.       วิจัยพัฒนาระบบเตือนภัยศัตรูอ้อยในแหล่งปลูกที่สำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2559 2562 ต่อเนื่อง
8.       วิจัยพัฒนาระบบเตือนภัยศัตรูอ้อยในแหล่งปลูกที่สำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2561 2563 ต่อเนื่อง
9.       วิจัยการปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้าระยะที่ 2 2560 2562 ต่อเนื่อง