งานโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP)

              “เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืช”(Good Aricultural Practlce)

หรือที่เรียกกันแบบย่อ ๆว่า GAP หมายถึง แนวทางในการทำเกษตรกรรม พื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ผลผลิตสูง คุ้มค่าแก่การลงทุนกระบวนการผลิต จะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ในการตรวจรับรองแปลงของเกษตรกรในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแปลงดังนี้

คุณสมบัติของเกษตรกร

  • ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิ์ในการดำเนินการผลิต
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์
  • มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช
  • มีความสมัครใจจะเข้าร่วมโครงการ
  • ผ่านการอบรมแนะนำระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช

คุณสมบัติของแปลงที่ขอรับการรับรอง

    2.1  เป็นพื้นที่เหมาะสม ไม่มีวัตถุอันตราย มีน้ำใช้เพียงพอ
    2.2  เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง