previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชุมจัดทำเว็บไซต์ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ได้มอบหมายให้ นางสาววัชรี อุบลครุฑ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวพรชนก เดชพลมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมจัดทำเว็บไซต์ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม…

บรรยายความรู้ตามพรบ.และประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 สาร แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธ์ุ ได้บรรยายความรู้ตามพรบ.และประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 สาร แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอร่องคำ ฆ้องชัยและกมลาไสย จำนวน 90 คน จัดโดย…

บรรยายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม พรบ.3 ฉบับและมาตรการ 3 สาร

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายวิรัช ปัตลา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม พรบ.3 ฉบับและมาตรการ 3 สาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจของกองกำกับการสืบสวนกาฬสินธุ์จำนวน 30 นาย…

มอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1(ระดับต้น) โดยมีผู้ผ่านการสอบมาตรฐานจำนวนทั้งสิ้น 14 คน