บุคลากร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ประกอบด้วยบุคลากรในการปฏิบัติงานดังนี้
ข้าราชการ             จำนวน   10 คน
ลูกจ้างประจำ        จำนวน   5 คน
พนักงานราชการ   จำนวน   25 คน

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme