โครงสร้างการบริหาร

แบ่งงานตามหน้าที่ภารกิจ
ดังนี้

1 ฝ่าย กับ 2 กลุ่ม

  • ฝ่ายบริการทั่วไป
  • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  • กลุ่มบริการและวิชาการ

 

[tmm name=”%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3″]