กลุ่มบริการ

บริการวิชาด้านพืชและปัจจัยการผลิต      ตรวจสอบรับรองการผลิตและปัจจัยการผลิตพืช    รับผิดชอบโครงการพิเศษ
บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกร    ควบคุมกำกับตามพระราชบัญญัติพืช

[tmm name=”%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3″]