จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน (งบพัฒนาจังหวัด) ปีงบประมาณ 2563

นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวฉัตราภรณ์ ทองปนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน (งบพัฒนาจังหวัด) ปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย และเชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี  การใช้แหนแแดงและการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนการผลิต และเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 5 อำเภอ ที่มีการใช้สารเคมีจำนวนมาก จำนวน 200 คน  เพื่อนำไปสู่การยกระดับสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์  ในการนี้ทางศูนย์ฯได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งหมดให้แก่เกษตรกร  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง