รับสมัครเข้าอบรมผู้รับจ้างพ่นและผู้พ่น วัตถุอันตรายที่จำกัดการใช้ 3 สาร ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอสและพาราควอต

รับสมัครเข้าอบรมผู้รับจ้างพ่นและผู้พ่นวัตถุอันตราย
ที่จำกัดการใช้ 3 สาร ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต
สามารถสมัครเข้ารับการอบรมและสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร
www.doa.go.th หัวข้อ ระบบผู้ใช้รับจ้างพ่นวัตถุอันตราย 3 สาร