ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแหนแดง เพื่อลดหรือทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน พร้อมพันธ์ุแหนแดงให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวกัลยา ไล่กสิกรรม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกร เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแหนแดง เพื่อลดหรือทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน พร้อมพันธ์ุแหนแดงให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ อาคารชีวภัณฑ์ ศวพ.พัทลุง(สำนักงานชายทะเล) อ.เมือง จ.พัทลุง