มอบไส้เดือนฝอยจำนวน 20 ถุง ให้แก่ตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านพญาขัน อ.เมือง และถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 17 ตุลาคม 2562นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวกัลยา ไล่กสิกรรม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบไส้เดือนฝอยจำนวน 20 ถุง ให้แก่ตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านพญาขัน อ.เมือง และถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกร เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแหนแดง เพื่อลดหรือทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน พร้อมพันธ์ุแหนแดงให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับพันธ์ุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ อาคารชีวภัณฑ์ ศวพ.พัทลุง(สำนักงานชายทะเล) อ.เมือง จ.พัทลุง