วิสัยทัศน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงเป็นองค์กรด้านวิจัยและพัฒนาพืชให้บริการวิชาการเทคโนโลยีผลิตพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรรับรองมาตรฐานการผลิตพืช และควบคุมดูแลปัจจัยการผลิตพืชตามพระราชบัญญัติ