บทบาทภารกิจ

บทบาทและภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกตร

ศึกษาวิจัยพัฒนาและทดสอบพืชและเทคโนโลยีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่vศึกษาวิจัยและทดสอบพืชตามสาขาวิชาตามแผนและโครงการวิจัจของกรมบริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตให้เกษตรภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้อง

แบ่งงานตามหน้าที่ภารกิจ ดังนี้

1 ฝ่าย กับ 2 กลุ่ม •ฝ่ายบริการทั่วไป •กลุ่มวิจัยและพัฒนา •กลุ่มบริการและวิชาการ