ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไปดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณงานธุรการทั่วไป งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานแผนงานและงบประมาณ งานบุคคลดูแลรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และเครื่องจักรกลการเกษตร