หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

*อบรมโครงการ จชต. ปีงบประมาณ 2562
*อบรมโครงการ ศพก. ปีงบประมาณ 2562
*อบรมโครงการพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2562
*โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน
*โรงต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ
*แปลงใหญ่
*ตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิต
*ตรวจ Stock ยางพารา
*จัดรายการวิทยุ
*มอบปัจจัยการผลิต
*Field Day
*อื่นๆ
*Unit School ปีงบประมาณ 2561
*โรคเหี่ยว กล้วยหิน
*โครงการอาหารกลางวัน ร. ร. ตชด. รือเสาะ
*โครงการปิดทองหลังพระ

มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

ศวพ.รือเสาะ จำหน่าย!!! ปาล์มน้ำมัน พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 อายุ 8-12 เดือน ราคา!!! 55 บ./ต้น