ร่วมกิจกรรม ทำความดี บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” ณ ศวพ.สตูล บริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล มอบหมายให้ นางสาวอาภา สุขการัก เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ ศวพ.สตูล เข้าร่วมกิจกรรม ทำความดี บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณามหาธิคุณ ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศวพ.สตูล บริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดำเนินการโดย อบต.ควนโดน) หมู่ที่ 2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล