ตรวจสอบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าจำปาดะสตูล ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด, เกษตรจังหวัด, สถานีพัฒนาที่ดินและเกษตรอำเภอควนโดน จ.สตูล

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล มอบหมายให้ นายจาตุรนต์ แก้วสุข นักวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนติดตามตรวจสอบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าจำปาดะสตูล ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด, เกษตรจังหวัด, สถานีพัฒนาที่ดินและเกษตรอำเภอควนโดน จ.สตูล ณ แปลงจำปาดะของเกษตรกรอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 6 แปลง