ลักษณะพิเศษ

ข่าวประกาศงานพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ
::ขั้นตอนการให้บริการ::

1.เเผนผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท >>รายละเอียด 

2.เเผนผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ( ในระบบ e- GP ) >>รายละเอียด 

ลักษณะพิเศษ

กลุ่มบริการวิชาการ

ภารกิจ

ศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผลผลิตภัณฑ์ พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

::งานและโครงการที่รับผิดชอบ:::

1. ตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการรับรองแปลง GA P

2. ตรวจสอบปัจจัยการผลิต โรค แมลง และศัตรูพืช

3. งานตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการรับรองแปลงและตัวอย่างส่งออก

4. บริการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงดินและวางแผนการจัดการธาตุอาหารของพืชหรือการให้ปุ๋ยแก่พืชอย่างมี ประสิทธิภาพ

:::ขั้นตอนการให้บริการ:::

คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชเเละปัจจัยการผลิต >>รายละเอียด 

ภารกิจ

ฝ่ายออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ ทำหน้าที่ให้บริการแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพื่อออก
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ 6 ฉบับฝ่ายกำกับดูแล ตาม พ.ร.บ ทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมร้านค้า วัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี
และ เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม และอื่นๆให้เป็นไปตาม พ.ร.บ 6 ฉบับ
                                                      เอกสาร Download
– การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม>>Download
– การออก_ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย >>Download
– การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร>>Download
– การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย>>Download
– การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม >>Download
– การออกใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– การออกใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง>>Download
– การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร>>Download 
– 1. แจ้งการเปิดร้านใหม่>>Download
– 2. คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย อ.ป.1 และคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย อ.ป. 2>>Download
– 3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.9>>Download
– 4. คำขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.7>>Download
– 5. คำขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า พพ.1>>Download
– 6. คำขอต่ออายุใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า พพ.10>>Download
– 7. แบบฟอร์มขอยกเลิกใบอนุญาต>>Download
– แจ้งผู้ประกอบการ>>Download
– แบบยินยอมเป็นผู้ควบคุมร้านค้า>>Download
– แบบยื่นความจำนงจำหน่าย3สาร>>Download
– ฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– ฟอร์มคำขอใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– รูปถ่ายการจัดร้าน>>Download

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการร้านค้าที่มีคุณภาพ(Q-Shop)
ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ใกล้บ้านท่าน
หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน มาที่…..
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
( วงเล็บมุมซอง Q-Shop) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-313162
( เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร )

เว็บไซต์หน่วยงานในเครือข่าย สวพ.2

เว็บไซต์หน่วยงานในเครือข่าย

 

ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

กรมวิชาการเกษตร

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ประชาสัมพันธ์

 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ภารกิจ

ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพืชระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน
และนอกสำนัก

หมายเหตุ ::ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๕๕-๖๘๑๓๘๔ โทรสาร ๐๕๕-๖๘๑๓๘๕

ติดต่อเรา

ติดต่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย   ติดต่อ

 

 

เลขที่ 197

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

64120

E-mail :  Sukho1@doa.in.th

โทรศัพท์  0-5568-1384

โทรสาร    0-5568-1385

http://www.doa.go.th/ac/sukhothai/