แนะนำศูนย์

             สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร    จัดตั้งสถานีทดลองยางตรัง เพื่อทดแทนสถานีทดลองยางเขาช่องซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเขาพับผ้า (เทือกเขาบรรทัด) ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2524   และไม่สามารถจะปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในการทดลองวิจัยได้   ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง  โดยอดีตนายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย และคณะได้จัดหาพื้นที่   สำรวจพื้นที่และได้กำหนดให้อยู่ที่  ตำบลสุโสะ  อำเภอปะเหลียน ได้ก่อ  สร้างอาคารปี พ.ศ.2536 – 2538 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง

ทำเนียบผู้บริหาร ชื่อหน่วยงาน ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. คุณหลวงสำรวจพฤกษาลัย
( นายสมบูรณ์ ณ ถลาง )
สถานีการยางเขาช่อง พ.ศ. 2495  – 2496
2. นายพัฒ       นาวิกบุตร สถานีการยางเขาช่อง พ.ศ. 2496  – 2498
3. นายถกล       เรืองณรงค์ สถานีการยางเขาช่อง พ.ศ. 2498  – 2500
4. นายชิต         ดุลยกนิษต์ สถานีการยางเขาช่อง พ.ศ. 2500  – 2508
5. นายประสาน     กฤษตาคม สถานีการยางเขาช่อง พ.ศ. 2508  – 2513
6. ส.ต.อ.จำเริญ    เพชรประสิทธิ์ สถานีการยางเขาช่อง พ.ศ. 2513  – พ.ศ. 2515
7. นายจันทร์         พรหมอินทร์ สถานีการยางเขาช่อง พ.ศ. 2515  – พ.ศ. 2517
8. นายเสน่ห์         นานคงแนบ สถานีการยางเขาช่อง พ.ศ. 2517  – พ.ศ. 2536
9. นายสมจิต           แก้วทิพยรัตน์ สถานีการยางเขาช่อง 5 ก.พ. 2536 – 15 ม.ค. 2540
10. นายประสิทธิ์      เสือปาน สถานีการยางเขาช่อง 1 มิ.ย. 2540 –
15 พ.ย. 2544
11. นายธนกร            โทมณี ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตตรัง 15 พ.ย. 2544 – 2 ก.พ. 2548
12. นายอำนวย          ไชยสุวรรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 11 ก.พ. 2548 –
8 ต.ค. 2555
13. นายสุนันท์           ถีราวุฒิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 26 ต.ค. 2555 –
1 พ.ย. 2558
14. นายสมชาย          ทองเนื้อห้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 2 พ.ย. 2558 – 17 เม.ย. 2559
15. นายบรรเทา          จันทร์พุ่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 18 เม.ย. 2559 – 1 พ.ย. 2560
16. ดร.สุคนธ์             วงศ์ชนะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 2 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน