บุคลากร

ดร.สุคนธ์ วงศ์ชนะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
กลุ่มบริการวิชาการ
ธุรการ / การเงิน
งานวิจัยและทดสอบ
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
พัสดุ
งานผลิตเมล็ดพันธุ์
ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช
ไร่นา
หน่วยควบคุมตาม พ.ร.บ.
ยานพาหนะ
ศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ
รักษาความปลอดภัย