ฝ่ายบริหารทั่วไป

สุรพงษ์ ศรีเพ็ญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

jame2519@hotmail.com
ดนัย ยามา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

วีระวัฒน์ เรียบเจริญ
พนักงานการเกษตร ส.3
จรูญ ภูเมศ
พนักงานการเกษตร ส.3
อมรรัตน์ มณี
พนักงานธุรการ ส.4
สุพจน์ นาคศิริ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส3/หัวหน้า

หัวหน้าหมวดยานพาหนะ

ชำนาญ ศิลาพัฒน์
ช่างซ่อมบำรุง ช.2

หัวหน้างานช่างซ่อมบำรุง

คำนึง  เซ่งซิ้ว
พนักงานขับรถยนต์ ส2
สาธิต แก้วปฏิมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2/หัวหน้า

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

ปิยรัตน์   เชิดชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บทบาทหน้าที่

ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณงานธุรการทั่วไป งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานแผนงานและงบประมาณ งานบุคคลดูแลรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และเครื่องจักรกลการเกษตร

เพิ่มเติม

แชร์เลย...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print
Tweet about this on Twitter
Twitter