วิสัยทัศ

วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ

วัฒนธรรม

รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์

  • ได้พันธุ์พืช เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า
  • ได้แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืชมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล
  • เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืชและมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
แชร์เลย...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print
Tweet about this on Twitter
Twitter