คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2563

การรับฟังความคิดเห็น แบบเสนอความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….

การรับฟังความคิดเห็น แบบเสนอความคิดเห็นร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การรับฟังความคิดเห็น แบบเสนอความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….