สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

๔ ข้อกฎหมายที่ควรทราบ เมื่อประกาศเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่๔

๔ ข้อกฎหมายที่ควรทราบ เมื่อประกาศเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่๔

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ๔ ข้อกฎหมายที่ควรทราบ เมื่อประกาศเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่๔

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

การรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

แบบเสนอข้อคิดเห็น ต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

แบบแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า (วอ./กษ.12)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต (วอ./กษ.13)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ส่งออก (วอ./กษ.14)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อขาย (วอ./กษ.15)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้าง (วอ./กษ.16)

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน แบบแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

ลำดับคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่รอการพิจารณา

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ลำดับคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่รอการพิจารณา

คู่มือ 3 สาร มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการจากัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

คู่มือการออกใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซตคลอร์ไพริฟอสและพาราควอต

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน คู่มือ 3 สาร มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

ประกาศผลการสอบ โครงการอบรมผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประกาศผลการสอบ โครงการอบรมผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

ประกาศ !! เชิญขึ้นทะเบียนเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้ 

ประกาศ !! มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้ ❗️❗️ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และมีความประสงค์ใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ ให้รีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพียงนำ “บัตรประชาชน และ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน” ไปขอขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก *เงื่อนไขเป็นไปตามการขึ้นทะเบียนเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร  
โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประกาศ !! เชิญขึ้นทะเบียนเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้