คู่มือ 3 สาร มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการจากัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

คู่มือการออกใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซตคลอร์ไพริฟอสและพาราควอต

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หน้าประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร