การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ-(ตัวชี้วัดสคว.)ประจำปี 2562

   เฉพาะรายละเอียด ตชว.fileWord

แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

     ♦ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

     ♦ คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน