การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ-(ตัวชี้วัดสคว.)ประจำปี 2563

   เฉพาะรายละเอียด ตชว.fileWord

แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

     ♦ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

     ♦ คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน

 

Dowload เอกสารหน้านี้ทั้งหมดที่นี้  หรือ scan QR code