การจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
1 อาหารเลี้ยงเชื้อจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ยางรถยนต์จำนวน4เส้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน อร-7303กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิตตั้งพื้นหรือชนิดแขวนจำนวน4เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน5978กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข6065กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน11เครื่องและเครื่องโทรสาร จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน11เครื่องและเครื่องโทรสาร จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน11รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับฝึกอบรม จำนวน3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน28รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียนฮว8081กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียนฮว5219กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มไสกาวสีเคลือบ
23 จ้างพิมพ์ PHYTOSANITARY CERTIRICATE จำนวน 135,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ซื้อตู้คอนเทรนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่องและเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข6065กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 จ้างซ่อมแซมทาสีด้านหน้าตึกก่านชลวิจารณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 จ้างพิมพ์ PHYTOSANITARY CERTIRICATE จำนวน 125,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 ซื้อปุ๋ยสูตร 12-4-4 จำนวน 1 ตัน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Inspectors) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข4892กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง