การเปิดโอกาศมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….” ภายในวันที่ 24 มิ.ย. 2562 

หมดระยะเวลา    ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน                                      การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอัตรายที่กรมวิชา                                    การเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ….