นำเข้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้า

 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่)
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลิตผลพืช
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าพืชพร้อมวัสดุปลูก
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าพริก
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าไม้แปรรูป
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลัง
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าผลมะม่วงสด
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าผลแก้วมังกรสด
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าหัวหอม
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าไม้ตัดดอก
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้ากะลาปาล์มน้ำมัน
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้ามะพร้าว
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้ากระเทียม
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าส้ม