ส่งออก

สำหรับผู้ประกอบการ

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่)

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบรับรองสินค้าพืชและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออก

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งออกลิ้นจี่ไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คู่มือการปฏิบัติงานการส่งออกผลลำไยไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คู่มือการปฏิบัติงานการส่งออกผลชมพู่ไปสาธารณรัฐประชาขนจีน
คู่มือการปฏิบัติงานการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกไปสหภาพยุโรป