พรบ. ปุ๋ย - กฎ / ระเบียบ / ประกาศ กรมวิชาการเกษตร
กฎ ระเบียบ ประกาศ

กฎ ระเบียบ ประกาศ กรมวิชาการเกษตร ตามพรบ. ปุ๋ย

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทน และการออกใบแทนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกําหนดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย ตามมาตรา ๓๖ (๑๑) และมาตรา ๓๖/๒ (๑๐)
แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  การขอแก้ไขรายการทะเบียน หรือการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ
 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยอินทรีย
 
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการนําปุ๋ยหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นปุ๋ยในปริมาณพอสมควร ไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้ายของผู้รับใบอนุญาต ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า ขายปุ๋ย และนําเข้าปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘
 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก หรือการผลิตปุ๋ยที่ไม่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๓๕แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
 
 

К нему возвращались силы, Оставшиеся позади бесконечные отрезки змеиного ползанья приучили его к погружению в прерывистые мечтания.

Так вы "самоучитель игры на ударной установке" уже здесь,-сказал он, обращаясь к Швейку.

Мы войдем через эту маленькую дверь слева, которую я заставлю открыться.

Билл провел ладонью по разгоряченному лбу.

К "Практический маркетинг" тому же, приятно видеть хоть одного бледнолицего.

Флик повернула к дому, чтобы взять шаль.