พรบ. ปุ๋ย - กฎ / ระเบียบ / ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหรณ์

 
 

การกำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552

การกำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุวิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพ.ศ.2518แก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติปุ๋ยฉบับที่2)พ.ศ.2550 พ.ศ. 2552 

 

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ  วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเพื่อการค้า ตามพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณ ธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปุ๋ย(ฉบับที่2)พ.ศ.2550 พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณอินทรียวัตถุรับรองเพื่อตรวจวิเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณจุลินทรีย์รับรองตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณอินทรียวัตถุที่ให้มีในปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้อนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตามที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอื่นที่กำหนดให้มีในฉลากปุ๋ย พ.ศ. 2556