พรบ. กักพืช กฎกระทรวงฯ - กฎ / ระเบียบ / ประกาศ

กฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรบ. กักพืช - กฎ / ระเบียบ / ประกาศ

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช (พ.ศ. 2507)

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช (พ.ศ. 2507)

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช (พ.ศ. 2507)

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช (พ.ศ. 2507)

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออกใบรับรองปลอดศัตรู พ.ศ. 2550

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออกใบรับรองปลอดศัตรู พ.ศ. 2550

 

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยกักพืช พ.ศ. 2546

 

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการ พ.ศ. 2553