พรบ. กักพืช กฎกระทรวงฯ - กฎ / ระเบียบ / ประกาศ

กฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรบ. กักพืช - กฎ / ระเบียบ / ประกาศ

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช (พ.ศ. 2507)

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช (พ.ศ. 2507)

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช (พ.ศ. 2507)

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช (พ.ศ. 2507)

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออกใบรับรองปลอดศัตรู พ.ศ. 2550

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออกใบรับรองปลอดศัตรู พ.ศ. 2550

 

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยกักพืช พ.ศ. 2546

 

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการ พ.ศ. 2553

 

 
اس ام اس عاشقانه عکس عاشقانه زناشویی فروشگاه اینترنتی