หน้าแรก

  ประวัติความเป็นมา

  วิสัยทัศน์

  บุคลากร
         ข้าราชการ
       ลูกจ้างประจำ
       พนักงานราชการ

   แผนที่ - สถานที่ตั้ง
   
สภาพโดยทั่วไป
   สภาพภูมิประเทศ
   หน้าที่รับผิดชอบ
   
 ภาพกิจกรรม

  

       พ.ร.บ.

   ร้านค้าที่จดทะเบียน
   แบบฟอร์ม
             คำขอใบอนุญาต
             คำขอต่ออายุใบอนุญาต
   ผลการดำเนินงาน / เป้า
   ขั้นตอนการขอหรือต่อใบอนุญาต

  

          GAP
   เกษตรกรที่ได้รับการรับรอง
  แบบฟอร์ม
   ผลการดำเนินการ
/ เป้า 
  
คู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรอง
        มาตรฐานสินค้าเกษตร

 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการับรอง
        แหล่งผลิต GAP พืช

  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจ
        ประเมินแหล่งผลิต GAP พืช

    
   เว็ปเซต์ที่เกี่ยวข้อง


    

         พืชอินทรีย์
  
เกษตรที่ได้รับการรับรองพืชอินทรีย์
    แบบฟอร์ม
 

   

    กลุ่มวิจัยและพัฒนา

    ผลงานวิจัย

 

   


   คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานในพิธีเปิด   (คลิกชมภาพ)


 
   กิจกรรมงานปีใหม่ ศวพ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 มีการทำบุญเลี้ยงพระ และกีฬามหาสนุก    (คลิกชมภาพ)