Black Ribbon
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ร่วมลงนามถวายอาลัย
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แปลงต้นแบบลองกอง
แปลงต้นแบบพืชท้องถิ่น(ดาหลา)
แปลงทดสอบลองกอง
แปลงต้นแบบยางพาราโดยการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน
แปลงทดสอบยางพารา
แปลงทดสอบข้าวโพด
แปลงวิจัยปาล์มน้ำมัน
แปลงผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ
ตามรอยพ่อ...
เศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวหน้าแรก

 

  จนท.ศวพ.รือเสาะ จัดรายการวิทยุ ชี้แจงข้อเท็จจริง ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่

19 10 60

     วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 - 14.00 น. นางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาววนิดา เล่าสกุลชัย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้จัดรายการวิทยุในหัวข้อเรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ. ควบคุมพันธุ์พืชฉบับใหม่ ณ สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 402 FM 107.75 MHz รือเสาะแฟมิลี่เรดิโอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
     เพื่อให้เกิดความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึงและมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปเพาะปลูกต่อไป


     จนท.ศวพ.รือเสาะ จัดรายการวิทยุ ชี้แจงข้อเท็จจริง ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่
17 10 60

     วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00-14.00 น. นางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาววนิดา เล่าสกุลชัย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้จัดรายการวิทยุในหัวข้อเรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงของร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช ฉบับใหม่ ณ สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 402 FM 107.75 MHz รือเสาะแฟมิลี่เรดิโอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว


                  ศวพ.รือเสาะ จัดประชุม ค.1/2561
12 10 60
     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/ 2561 โดยมีนางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.รือเสาะ โดยได้แจ้งและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2561 ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน/ผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

    จนท.ศวพ.รือเสาะ มอบปัจจัยการผลิตแก่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 19 09 60

    วันที่ 19 กันยายน 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ มอบหมายให้ นายจาตุรนต์ แก้วสุข นักวิชาการเกษตร และนายอมันร์ ยามะแอ เจ้าหน้าที่การเกษตร นำปัจจัยการผลิต(เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน) ไปมอบให้แก่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อนำไปปลูกทดแทนแปลงข้าวโพดหวานแปลงเดิม ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ผลผลิตข้าวโพดหวานไดัรับความเสียหายอย่างมาก และสนับสนุนให้เกษตรกรกลับมาปลูกใหม่อีกครั้ง

      ผอ.ศวพ.รือเสาะ สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เข้าตรวจสต๊อกยางพาราในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

     วันที่ 4 กันยายน 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสต๊อกยางพาราของโรงทำยางบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมวิชาการเกษตร ในการตรวจบัญชียางและปริมาณยางคงเหลือ ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
      จนท.ศวพ.รือเสาะ ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร”

     วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส คลื่น 98.25 MHz ในเรื่องการใช้ชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธี
     เพื่อให้เกษตรกรและผู้ฟังรู้จักชนิดและวิธีการใช้ที่ถูกวิธีและมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส
     จนท.ศวพ.รือเสาะ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามแผนฟื้นฟูการผลิตพืชที่ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง หลักสูตร การฟื้นฟูสวนปาล์มน้ำมัน

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ มอบหายให้ นายอรรถชัย สระโพธิ์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ บ.2 พร้อมด้วยนายรณรงค์ บุญรักษ์ นักวิชาการเกษตร และนางรอฮานี เจ๊ะปูเต๊ะ นักวิชาการเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามแผนฟื้นฟูการผลิตพืชที่ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
หลักสูตร การฟื้นฟูสวนปาล์มน้ำมัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตรณ ม.6 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีความคาดหวังว่าเกษตรผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ความสามารถที่ได้นำไปก่อให้เกิดกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1.เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปฟื้นฟูสวนที่ประสบอุทกภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.เกษตรกรสามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดี
     ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและความสนใจจากเกษตรผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี
     นอกจากนี้ ศวพ.รือเสาะ มีความมุ่งหวังให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ขจัดปัญหาความเดือดร้อนให้หมดไปในที่สุด
     ผอ.ศวพ.รือเสาะ ติดตามผลการดำเนินงานแปลงต้นแบบการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแปลงต้นแบบการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แปลงพืชไร่ พืชท้องถิ่น และปาล์มน้ำมัน ในโครงการ จชต. ณ ศวพ.รือเสาะ(ส่วนแยกบาเจาะ) อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
     จากผลการดำเนินงานพบว่า ในการปลูกพืชแต่ละชนิดมีการดูแลและเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จึงทำให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้
      จนท.ศวพ.รือเสาะ ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร”

     วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. น.ส.เบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ให้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส คลื่น 98.25 MHz ในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจพืชอินทรีย์เพิ่มมากยิ่งขึ้นและการดูแลไม้ผลหลังน้ำท่วมเพื่อให้พืชฟื้นหลังน้ำท่วมและเจริญเติบโตได้ต่อไป
     จนท.ศวพ.รือเสาะ ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร”

     
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. น.ส.เบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ให้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส คลื่น 98.25 MHz ในเรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกวิธีและแนะนำการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     จนท.ศวพ.รือเสาะ ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร”

     วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. น.ส.เบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ให้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส คลื่น 98.25 MHz ในเรื่องการเลือกซื้อปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ที่ดี)เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ถูกวิธีและมีคุณภาพสูงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้เชิญชวนให้ผู้ฟังร่วมกันปลูกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 จนท.ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 


     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส และ รือเสาะ ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.สุไหงปาดี ให้การต้อนรับคณะ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ปราชญ์ เข้าติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนลงพื้นที่แปลงเกษตรจำนวน 1 ราย
  จนท.ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมการจัดงาน Field Day

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะได้มอบหมายให้นายจาตุรนต์ แก้วสุข เข้าร่วมการจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ม.4 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ. นราธิวาส เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในเรื่องวิธีการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ร่วมถึงประโยชน์ของชีวภัณฑ์แต่ละชนิด ซึ่งผู้ร่วมงานได้เข้ามาสอบถามและให้ความสนใจต่อการบรรยายอย่างมาก
   จนท.ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมการจัดงาน Field Day

     
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นางสาวเบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร และ นายรณรงค์ บุญรักษ์ นักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ให้เข้าร่วมการจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ม.2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ. นราธิวาส เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ GAP พืช อีกทั้งได้แจกเอกสารวิชาการให้แก่เกษตรกร และ ได้มอบโปสเตอร์ความรู้ทางวิชาการในเรื่องดังกล่าวไว้ประจำ ณ ศพก. เพื่อใช้สำหรับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

จนท.ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมการจัดงาน Field Day


     
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาววิภาลัย พุตจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายจาตุรนต์ แก้วสุข นักวิชาการเกษตร และนายณพงศ์ธร ศรีกฤษณ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ให้เข้าร่วมการจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ม.4 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ. นราธิวาส เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และวิธีใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการให้ความรู้ด้าน GAP พืช อีกทั้งได้แจกเอกสารวิชาการให้แก่เกษตรกร และได้มอบโปสเตอร์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวไว้ประจำ ณ ศพก. เพื่อใช้ขยายผลแก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
    จนท.สารวัตรเกษตร ออกตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน 6 อำเภอ

     วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร ออกตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการควบคุม และจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร ในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีคุณภาพตกถึงมือเกษตรกร
    จนท.ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมการจัดงาน Field Day 

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางสาวเบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร และ นายจาตุรนต์ แก้วสุข นักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะให้เข้าร่วมการจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ม.1 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ. นราธิวาส เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างดี
     ผอ.ศวพ.รือเสาะ พร้อม จนท.ศวพ.รือเสาะ เข้าตรวจสต๊อกยางของโรงทำยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ พร้อมด้วย นางรอฮานี เจ๊ะปูเต๊ะ นักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการเข้าตรวจสต๊อกยางของโรงทำยางบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากเดือนมิถุนายนเพื่อตรวจบัญชียาง และปริมาณยางคงเหลือ
ผอ.ศวพ.รือเสาะ พร้อม จนท.ศวพ.รือเสาะ เข้าตรวจสต๊อกยางของโรงทำยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ พร้อมด้วย นายจาตุรนต์ แก้วสุข นักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการเข้าตรวจบัญชียาง และปริมาณยางคงเหลือตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ณ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในเวลา 13.00-16.00 น. ซึ่งเป็นการเข้าตรวจครั้งที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
     จนท.ศวพ.รือเสาะ ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร”

     วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. น.ส.วิภาลัย พุตจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.เบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ให้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส คลื่น 98.25 MHz ในหัวข้อเรื่อง "มาตราฐานสินค้าเกษตร GAP" เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้ทราบถึงความสำคัญของการขอรับรองมาตรฐาน GAP และประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกี่ยวกับจอกหูหนูยักษ์ เพื่อให้ผู้พบเห็นได้ตระหนักถึงภัยอันตรายและวิธีการกำจัดจอกหูหนูยักษ์ที่ถูกต้อง
      จนท.ศวพ.รือเสาะ ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร”
22 6 60 radio
     วันที่  22  มิถุนายน  2560 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. น.ส.วิภาลัย  พุตจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.เบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ให้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส คลื่น 98.25 MHz โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวภัณฑ์ซึ่งเป็นการลดการใช้สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกชีวภัณฑ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อชนิดของศัตรูพืช
        จนท.ศวพ.รือเสาะ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  

    วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
      ผอ.ศวพ.รือเสาะ พร้อม จนท.ศวพ.รือเสาะ เข้าตรวจสต๊อกยางของโรงทำยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

    วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ พร้อมด้วย น.ส.วิภาลัย พุตจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางรอฮานี เจ๊ะปูเต๊ะ นักวิชาการเกษตร และนายรณรงค์ บุญรักษ์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการเข้าตรวจสต๊อกยางของโรงทำยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีบริษัทที่ผลิตยางพารา จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) นราธิวาส เลขที่ 88/8 ม.5 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ทั้งนี้เพื่อตรวจบัญชียาง และปริมาณยางคงเหลือตามมาตรา 22 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญของหน่วยงาน
      จนท.ศวพ.รือเสาะ ลงพื้นที่เข้าตรวจแปลงเกษตรกรเพื่อขอรับรอง GAP

    วันที่ 19 มิถุนายน 2560 น.ส.วิภาลัย พุตจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส เบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร ศวพ.รือเสาะ สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เข้าตรวจแปลงส้มโชกุน ของนายอาบู บากา ณ พื้นที่แปลงปลูก ม.3 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นการเข้าไปตรวจแปลงใหม่เพื่อเตรียมการขอรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.): การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร(GAP) ประจำปีงบประมาณ 2560
            ศวพ.รือเสาะ จัดประชุมครั้งที่  2/2560
     วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศวพ.รือเสาะ ได้จัดประชุมเป็นครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายทวี แจ่มจันทร์ ผอ.ศวพ.รือเสาะ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่อง การจัดกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 อีกทั้งได้กำชับให้ช่วยกันเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจัดเวรยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
      จนท.ศวพ.รือเสาะ ดำเนินการสำรวจการแพร่ระบาดของจอกหูหนูยักษ์ 

    วันที่ 13 มิถุนายน 2560 น.ส.วิภาลัย พุตจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และน.ส.เบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ให้ดำเนินการสำรวจการแพร่ระบาดของจอกหูหนูยักษ์ เนื่องจากเป็นพืชต้องห้ามและเป็นศัตรูพืชกักกัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน โดยสำรวจในพื้นที่ อ.รือเสาะ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ และอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ผลการสำรวจพบว่า ยังไม่มีการระบาดของจอกหูหนูยักษ์ในพื้นที่ดังกล่าว
      จนท.ศวพ.รือเสาะ จัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร”

    วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. – 16.00 น. น.ส.วิภาลัย พุตจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.เบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ให้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ “รายการเกษตรน่ารู้ กับกรมวิชาการเกษตร” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส คลื่น 98.25 MHz โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรในการเลือกใช้สารเคมีทางการเกษตร
      เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ออกปฏิบัติงานจัดเก็บตัวอย่างปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช และวัตถุอันตรายทางการเกษตร

     วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ออกปฏิบัติงานจัดเก็บตัวอย่างปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
     จนท.ศวพ.รือเสาะ มอบปุ๋ยหมักฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส


     วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำ ศวพ.รือเสาะ นำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ จำนวน 50 กระสอบ ส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ตามที่ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายัง ศวพ.รือเสาะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับปลูกพืช ในการเรียนการสอนวิชาเกษตร ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ของโรงเรียน

จนท.ศวพ.รือเสาะ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรในโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

170517
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายอมันร์ ยามะแอ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวาน" ณ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านสะแนะ ม.1 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ราย ซึ่งเนื้อหาการอบรม มีดังนี้ การเตรียมพื้นที่การปลูก การดูแลรักษาโรคและแมลง การป้องกันกำจัดโรคและ แมลง และการเก็บเกี่ยว 

      จนท.ศวพ.รือเสาะ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
90517
   
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 น.ส.วิภาลัย พุตจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามที่ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความอนุเคราะห์วิทยากรมายัง ศวพ.รือเสาะ ในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมแปลงลองกองเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ" ณ ม.2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส มีผู้เข้าอบรมจำนวน 90 ราย ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ดังนั้น การอบรมในครั้งนี้เกษตรกรได้รับความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสวนลองกองของตัวเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ผลผลิตลองกองมีคุณภาพ และจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น
     จนท.ศวพ.รือเสาะ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา

S 34177027

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ตามที่ ศวพ.ยะลา ขอความอนุเคราะห์วิทยากรมายัง ศวพ.รือเสาะ ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตดาหลาและแปรรูปสิ่งทอจากเส้นใยดาหลา” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560
    เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตดาหลา และเทคโนโลยีด้านการผลิตเส้นใยดาหลา สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศวพ.รือเสาะ สังกัด สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพทางด้านการเกษตรทางเลือกใหม่ รวมถึงช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

จนท.ศวพ.รือเสาะ กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เข้าตรวจแปลงเมล่อน

S 34177026
    วันที่ 30 เม.ย.2560 น.ส.วิภาลัย พุตจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เข้าตรวจแปลงเมล่อน ของนายวิโชค คลองนาวี ณ พื้นที่แปลงปลูก ม.1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นแปลงที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.): การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร(GAP) เมื่อปีงบประมาณ 2559
    ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผู้บริโภค นักวิชาการเกษตรของ ศวพ.รือเสาะ จึงเข้าตรวจติดตามแปลง และเก็บตัวอย่างผลของเมล่อน เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างต่อไป

ศวพ.รือเสาะ ดำเนินการสร้างโรงต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศขนาดเล็ก
270460

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ศวพ.รือเสาะ ได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 สำหรับสนับสนุนให้กับเกษตรกร รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ได้นำไปทดลองใช้ในการผลิตพืช อีกทั้งเป็นการขยายผลและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกร อีกทั้งช่วยส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ 
     ปัจจุบัน ได้ดำเนินการสร้างโรงต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศขนาดเล็ก เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับ เกษตรกรผู้สนใจผลิตมะนาวอินทรีย์ ใน อ.รือเสาะ อีกทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ในแปลงมะนาวอินทรีย์ รวมถึงจะนำเข้าสู่การขยายผลเป็นเกษตรกรต้นแบบให้เกษตรกรภายในพื้นที่ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศและการผลิตพืชอินทรีย์ต่อไป ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการทดลองใช้โรงต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักขนาดเล็กผลิตปุ๋ยรอบแรกก่อนส่งมอบให้กับเกษตรกร

จนท.สารวัตรเกษตร ศวพ.รือเสาะ ตรวจเข้มร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
26 28 04

    วันที่ 26-28 เมษายน 2560 นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร ออกตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทั้งหมด 6 อำเภอ คือ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ และอำเภอจะแนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการควบคุม ดูแลการผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพดี และถูกต้องตามกฎหมาย ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีคุณภาพตกถึงมือเกษตรกร

      จนท.ศวพ.รือเสาะ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรตามโครงการ จชต.(แปลงขยายผล)
2325 04 60     
      วันที่ 23-25 เม.ย. 2560 จนท.ศวพ.รือเสาะ สนับสนุนและส่งมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชและปุ๋ยแก่เกษตรกร ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการจัดทำแปลงขยายผลของกิจกรรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ"ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.)ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในการจัดทำแปลงขยายผลในพื้นที่แปลงปลูกของเกษตรกร

จนท.ศวพ.รือเสาะ เดินหน้าปฏิบัติงานโครงการ "5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

2424 2      วันที่ 24 เมษายน 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ "5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"  ประจำเดือนเมษายน 2560 ได้แก่ การส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม และการติดตามเยี่ยมเยือนให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสุไหงปาดี  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ในการนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

ผอ.สวพ. 8 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จนท. ศวพ.รือเสาะ ณ สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
Songkran60 14

    วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 12.30 น. นายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้เข้าตรวจเยี่ยมฯ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศวพ.รือเสาะ ณ จุดบริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งร่วมเป็นเกียรติให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ณ บริเวณหน้าสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
    ทั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกิจกรรมอีกหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ซึ่งทุกฝ่ายมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนเดินทางปลอดภัยและโดยสวัสดิภาพในช่วงวันหยุดเทศกาล

ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดจุดบริการฯ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-17 เม.ย.60 ณ บริเวณหน้าสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
************************************Songkran60

      วันที่ 12 เมษายน 2560 นางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้รับมอบหมายจากนายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดจุดบริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยได้สนับสนุนเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน และจำหน่ายสินค้าเกษตรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-17 เม.ย.60 โดยมีจุดบริการ ณ บริเวณหน้าสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส(สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. ริมถนนสายเอเชีย)
       เนื่องจากสภาพพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะไม่เหมาะสมสำหรับตั้งเป็นจุดบริการฯ เพราะที่ตั้ง ศวพ.รือเสาะ อยู่ห่างไกลจากถนนสายหลัก และสายรองที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรไปมา ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการประชาชนด้านการเดินทาง ได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาล และเป็นช่องทางการระบายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศวพ.รือเสาะ ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ ศพก. ปี 2560Learning center

    วันที่ 28-30 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ปี 2560 ณ ศพก. อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร และอ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ตามลำดับ จำนวน 105 ราย โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการผลิตลองกองอย่างถูกต้องเหมาะสม” และให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการผลิตพืชเพื่อให้ได้มาตรฐาน เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (GAP) รวมถึงการผลิตพืชอินทรีย์ และให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์ ทั้งนี้ ศวพ.รือเสาะ ได้สนับสนุนปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ ซึ่งผลิตจากโรงต้นแบบปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศของ ศวพ.รือเสาะ ให้กับเกษตรกรสำหรับนำไปทดลองใช้ในแปลงปลูกพืชของเกษตรกรต่อไป

ศวพ.รือเสาะ ดำเนินการสร้างการรับรู้ แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ  A4)A4

    วันที่ 22 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้ดำเนินการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการให้รับทราบถึงแนวทาง นโยบายของรมว.กษ. อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น ณ บริเวณภายในอาคารสำนักงาน

 ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการศพก. และคณะทำงาน Single Command

Sc

    วันที่ 20 มีนาคม เวลา 13.30 น. นายทวี แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)   

    ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการและหาแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกันให้มีความพร้อมในการบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต บริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร เป็นต้น อีกทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

จนท.ศวพ.รือเสาะ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร

S 25460738 

    วันที่ 17 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของ ศวพ.รือเสาะ มอบปัจจัยการผลิตทั้งพันธุ์พืชและปุ๋ยแก่เกษตรกร ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ในช่วงเดือน ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกร และจะได้ดำเนินการจัดทำแปลงขยายผลในพื้นที่แปลงปลูกพืชของเกษตรกรต่อไป 

จนท.ศวพ.รือเสาะ มอบปัจจัยการผลิตแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ14 03 60

    วันที่ 14 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของ ศวพ.รือเสาะ สนับสนุนปัจจัยการผลิต(กล้วยหอมทอง) จำนวน 200 หน่อ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ ณ บ้านไอร์จาดา หมู่ที่ 8 ตำบลโตกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) อีกทั้งได้เยี่ยมชมสถานที่ สภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความประทับใจ

ศวพ.รือเสาะ ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ จชต. หลักสูตร การพัฒนาการผลิตดาหลาและแปรรูปสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาdalha

     วันที่ 24-25 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการผลิตดาหลาและแปรรูปสิ่งทอจากเส้นใยดาหลา รุ่นที่ 1-2 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตดาหลาและแปรรูปสิ่งทอจากเส้นใยดาหลา

     ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ลำต้นดาหลา) โดยที่เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งเกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ได้มากขึ้น โดยอบรมจำนวน 2 รุ่น มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมดจำนวน 218 ราย

ศวพ.รือเสาะ ส่งทีมจนท. ร่วมหน่วยปฎิบัติการพิเศษ สวพ.8 "ทีมเสื้อเขียว" 150 นาย ลงเยี่ยมผู้ประสบภัย อ.ระโนด จ.สงขลา

all

      วันที่ 20 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่บูรณาการในนามกระทรวงเกษตรฯ นำโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยเหลือฟื้นฟูการผลิตพืชพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง ได้ประสานผู้นำท้องที่ มาพบปะให้คำแนะนำการจัดการพืชและให้กำลังใจ แก่กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก และเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยประมาณ 150 คน ที่ศาลาประชาคม อ.ระโนด
-หัวหน้าส่วนราชการสังกัด สวพ.8 และผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่ฯ ผู้แทนสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร และอีกหลายๆท่าน ได้พูดคุยบอกถึงความห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศมาถึงผู้ประสบอุทกภัย
-สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.ระโนด มีข้าว กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชผักพืชไร่ ได้รับความเสียหายเกือบทั้งอำเภอ
-ทีมหน่วยปฏิบัติการพิเศษฯ ได้สอบถามปัญหา ให้คำแนะนำ และเอกสารทางวิชาการในด้านดูแลพืชโดยเน้นย้ำการระมัดระวังไม่ไปเหยียบย่ำใต้โคนต้นขณะดินยังเปียกอยู่ เมื่อน้ำลดจึงค่อยทำการตัดแต่ง ใส่ปุ๋ย กำจัดโรค นอกจากนั้นได้มอบชุดถั่วงอกยังชีพ และชุดยังชีพแก่ผู้ประสบภัย พร้อมนัดหมายการลงสำรวจเชิงลึกตั้งแต่วันที 23 ม.ค. เป็นต้นไป
     ซึ่งเกษตรกรสามารถโทรศัพท์มาแจ้งได้ที่เบอร์ 074 445 906 หรือติดต่อ สวพ.8 สงขลา หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจำจังหวัดที่ใกล้บ้าน

ศวพ.รือเสาะ ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร โครงการต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ

compost

       วันที่ 20 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรโครงการต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ณ อาคารฝึกอบรมเกษตรกรชั่วคราว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ดังต่อไปนี้
1. หลักการปุ๋ยหมักเติมอากาศ และการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศเพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
2. ผลการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศในการผลิตพืช
3. ดูตัวอย่างโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ การทำปุ๋ยหมัก
    เพื่อนำองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศจากผลงานการวิจัยด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกรโดยลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน รวมทั้งเกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ได้มากขึ้นโดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมดจำนวน 80 ราย

ศวพ.รือเสาะ ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ จชต. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

integrate

       วันที่ 18-19 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1-2 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสาน ดังต่อไปนี้
1. ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
2. วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
3. การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
4. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ในการนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิการจัดการระบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสามารถจัดการระบบเกษตรผสมผสานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ได้มากโดยอบรมจำนวน 2 รุ่น มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมดจำนวน 150 ราย

ศวพ.รือเสาะ ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ จชต. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆlocal

        วันที่ 16-17 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ รุ่นที่ 1-2 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสโดยมีเนื้อหาหลักดังนี้
1.ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
2.วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
3.การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
4.การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5.การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี
6.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
   เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ในการนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิการการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เกษตรกรสามารถปลูกพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ได้มากขึ้น โดยอบรมจำนวน 2 รุ่น มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมดจำนวน 170 ราย

ศวพ.นราธิวาส และศวพ.รือเสาะพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

15941086 588344248036364 383464607801708033 n

      วันที่ 12 มกราคม 2560 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 38 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

ศวพ.รือเสาะ ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ จชต. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ(ข้าวโพดหวาน)Ecoplant 

       วันที่ 9-11 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ(ข้าวโพดหวาน) รุ่นที่ 1-3 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ และ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคใต้ ดังต่อไปนี้
1. ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
2. วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
3. การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
4. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ(ข้าวโพดหวาน)
    เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ในการนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิการการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถปลูกข้าวโพดหวานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ได้มากขึ้น โดยอบรมจำนวน 3 รุ่น มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมดจำนวน 400 ราย

ศวพ.นราธิวาส และศวพ.รือเสาะ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรอนทรย

       วันที่ 4 - 5 และ 9 – 10 มกราคม 2560 คณะทำงานกรมวิชาการเกษตรขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้ออกปฏิบัติงานประสานข้อมูลแผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส (รวมทั้งศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี) ตามข้อสั่งการของประธานคณะทำงานกรมวิชาการเกษตรฯ (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

ศวพ.รือเสาะ ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่ม และอาหารว่าง แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรม"จุดบริการส่งสุขปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

Service Newyear60

     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้รับมอบหมายจากนายทวี  แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ เข้าร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารว่าง ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดศูนย์บริการประชาชน และจำหน่ายสินค้าเกษตรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 โดยมีจุดบริการ ณ สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส (สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท.) สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากสภาพพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะไม่เหมาะสมสำหรับตั้งเป็นจุดบริการฯ เพราะที่ตั้ง ศวพ.รือเสาะ อยู่ห่างไกลจากถนนสายหลัก และสายรองที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรไปมา ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการประชาชนด้านการเดินทาง ได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาล และเป็นช่องทางการระบายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ศวพ.รือเสาะ ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ จชต. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
Palm60

      วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน รุ่นที่ 1-3 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร และ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมีเนื้อหาหลัก ดังต่อไปนี้
1. ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
2. วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
3. การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
4. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
    เพื่อให้เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ในการนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิการการผลิตปาล์มน้ำมัน และ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยอบรมจำนวน 3 รุ่น มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมดจำนวน 410 ราย

 ศวพ.รือเสาะ ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ จชต. หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ

Longkong      วันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ รุ่นที่ 1-3 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ต.กาหลง และ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมีเนื้อหาหลัก ดังต่อไปนี้
1. ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
2. วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
3. การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
4. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี
6. เทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ
    เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ในการนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตลองกอง และ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยอบรมจำนวน 3 รุ่น มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมดจำนวน 339 ราย

 ศวพ.รือเสาะ ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ จชต. หลักสูตร การปลูกพืชแซมยาง

Yang para60       วันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรการปลูกพืชแซมยาง รุ่นที่ 1-4 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ต.ตะมะยูง ต.ซากอ อ.ศรีสาคร และ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักในการพิจารณาปลูกพืชแซมยาง การรักษาระยะห่างจากต้นยาง การบำรุงดูแลพืชแซมยาง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ในการนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชแซมยางพารา
2. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยอบรมจำนวน 4 รุ่น มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมดจำนวน 513 ราย

กิจกรรมเสวนายามเช้า 7 ธ.ค.59

7 12 59

       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศวพ.รือเสาะ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส การจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวต้อนรับ และนายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวพบปะและแนะนำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งร่วมหารือข้อราชการต่างๆ อาทิ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ นโยบายจังหวัดในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ แนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน เป็นต้น

เจ้าหน้าที่และพนักงาน ศวพ.รือเสาะ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชDays 50 K 9

      วันที่ 2 ธันวาคม 2559 พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ศวพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราษฎร์สโมสร

     เจ้าหน้าที่และพนักงาน ศวพ.รือเสาะ ร่วมกิจกรรม          รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 11 59

      เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 เจ้าหน้าที่และพนักงาน ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้เข้าร่วม ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส มีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน และสนามกีฬาอำเภอรือเสาะ มีนายอำเภอรือเสาะ เป็นประธาน ซึ่งได้มีพิธีการยืนสงบนิ่ง สำรวจจิตภาวนา กล่าวคำปฏิญาณ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงในหลวงของแผ่นดิน อีกทั้งกิจกรรมในช่วงบ่ายได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ทำงานหลังเสร็จพิธี ณ บริเวณด้านหน้าและภายใน ศวพ.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยพร้อมเพรียงกัน

                       ศวพ.รือเสาะ จัดพิธีถวายความอาลัย                     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

S 1671172

      วันที่ 25 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นายทวี แจ่มจันทร์ ผอ.ศวพ.รือเสาะ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ


       อีกก้าวของการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  มุ่งหวังส่งออก!!!100949        วันที่ 7 ตุลาคม 2559 อ.สุธา ลอยเดือนฉาย อ.กิตติพงศ์  พัฒนไพศาลสิน คณะที่ปรึกษาด้านการผลิต และเครื่องจักร สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) จ.ขอนแก่น และอ.นวัทตกร อุมาศิลป์ ผู้มีความชำนาญการด้านการออกแบบเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) จ.สงขลา ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ เพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยเกษตรกรและพัฒนาคุณภาพเส้นใยให้ได้ดีขึ้น อีกทั้ง เพื่อพัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิมชายแดนใต้ โดยใช้เส้นใยดาหลาเป็นวัตถุดิบในการทอผ้า 


 ทีมนักวิจัยศวพ.รือเสาะ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ณ เซ็นทรัลเวิล์ด กทม.

dl1

     นายกรัฐมนตรีชื่นชมผลงานดาหลาของนักวิชาการเกษตรรือเสาะ :

      วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ และคณะได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของกรมวิชาการเกษตร นำเสนอผลงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรนำใช้ประโยชน์สู่เกษตรกรต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ตามภารกิจหลักของนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร วิจัยงานด้านการเกษตรเพื่อเกษตรกรชาวไทย ทั้งนี้ ท่านนายกฯ ได้ให้ความสนใจ ชื่นชมผลงานเป็นอย่างมาก และสร้างความปลาบปลื้มแก่พวกเราชาวกรมวิชาการเกษตร อันเป็นการสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรต่อไป

 dl2

     เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 17-21 สิงหาคม 2559 

     กรมวิชาการเกษตรคัดเลือกผลงานวิจัยเรื่อง "การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ด้วยการสกัดเส้นใยจากต้นดาหลาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส" มาร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ณ เซ็นทรัลเวิล์ด กทม.


วันที่ 28 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่ ศวพ.รือเสาะ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วม พิธีลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ณ ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส 

Vajiralongkorn

วันที่ 26 ก.ค. 2559 เจ้าหนัาที่ ศวพ.รือเสาะ ร่วมกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตลองกองคุณภาพ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศพก. อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และ วันที่ 28 ก.ค. 59 ณ อ.รือเสาะ และ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

field day 26 07 59

field day 28 07 59

โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน คือ
1.กระตุ้นให้เกษตรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
2.หน่วยงานต่างๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน กรมปศุสัตว์ เป็นต้น
3.เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่ในพื้นที่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ ศวพ.รือเสาะ ออกตรวจแปลง GAP เมล่อน และ ลองกอง ณ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ผลการดำเนินงาน คลิก!!!

gap26 07 59

icon hotนักวิชาการฯ ศวพ.รือเสาะ รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2559 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจชาวรือเสาะ เพื่อพี่น้องชาวเกษตรกร...

dd

    วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 จากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ของกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ศวพ.รือเสาะ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่บุคลากรผู้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกษตรกร และเสียสละเวลา ทุ่มเทการทำงานให้แก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้จริง ขออวยพรให้ครอบครัวของนางดาริกา ดาวจันอัด จงประสบความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

coolศวพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร มอบป้ายตราสัญลักษณ์ปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐให้ร้านจำหน่ายฯ.   

67117

     วันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรได้มอบหมายให้นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ นำป้ายโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มอบให้ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 6 อำเภอ คือ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ และอำเภอจะแนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร่วมมือกันควบคุม ดูแลการผลิตและขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพดี และถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อส่งเสริมให้ความรู้การเลือกซื้อและใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร

new ศวพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยดีเด่นเรื่อง"การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลา ในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากต้นดาหลาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้าในจังหวัดนราธิวาส"  ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 กรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1

    วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 โดย ศวพ.รือเสาะ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ประเภทงานพัฒนางานวิจัย ระดับดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 กรมวิชาการเกษตร "สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี การประชุมวิชาการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2559

icon hot ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ (ศวพ.รือเสาะ) จ.นราธิวาส สวพ.8 ขยายผลงานวิจัยเส้นใยดาหลาสู่วิสาหกิจชุมชน                 

news kai                                            

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ (ศวพ.รือเสาะ) จ.นราธิวาส สวพ.8 ขยายผลงานวิจัยเส้นใยดาหลาสู่วิสาหกิจชุมชน:


      กรมวิชาการเกษตรยกพืชเสริมรายได้ชาวสวนยางเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งที่ให้ สวพ.8 พัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งคณะนักวิจัยของศวพ.รือเสาะ ได้คัดเลือกเอาต้นดาหลาที่เป็นพืชประจำถิ่นที่ขึ้นได้ทั่วไปในที่ชุ่มชื้น ในสวนยางหรือบริเวณบ้าน มาคิดค้นพัฒนาการสกัดเอาเส้นใยจากลำต้นและใบเอาไปเป็นส่วนผสมกับฝ้าย ทอออกมาเป็นผืนผ้าที่มีความเป็นเส้นใยธรรมชาติได้อย่างสวยงาม เป็นเส้นใยที่โรงงานผลิตเส้นใยต้องการ และมีแนวโน้มที่นำมาพัฒนาธุรกิจสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรจึงได้มีการรวมกลุ่มขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเส้นใยดาหลาของจังหวัดนราธิวาสขึ้นม

     นับว่าเป็นการวิจัยที่ประสบความสำเร็จอย่างดีเลิศ ซึ่งเป็นโครงการประชารัฐ ที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้ผลิตเส้นใย และกลุ่มเกษตรกรร่วมมือกันพัฒนาจากฐานของงานวิจัยอันนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ และช่วยสร้างความร่มเย็นแก่พื้นที่ชายแดนใต้ในอนาคต

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ จ.นราธิวาส สวพ.8 อบรมเกษตรกร ศพก. หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม ครั้งที่ 16 - 20 ณ.ศพก. วัดเชิงเขา ต.ปาลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ  

882may       วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม ครั้งที่ 16-20 ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วัดเชิงเขา ต.ปาลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมีประเด็นดังนี้
1. ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

2. วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง

3. การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

4. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย

5. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี

6. เทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ
    เพื่อให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถรับทราบและเรียนรู้เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร และสามารถปรับใช้ในการผลิตพืชได้เกษตรกรมีความสนใจการตัดแต่งกิ่งและช่อดอกลองกองเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเพื่อลดต้นทุนการผลิต ศวพ.รือเสาะ รับผิดชอบ ศพก. 4 อำเภอ ได้แก่ อ.รือเสาะ อ.ยี่งอ อ.ศรีสาคร และ อ.บาเจาะ โดยทำการอบรมศูนย์ฯ ละ 5 รุ่น รวม 20 ครั้ง (มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ 50 คนต่อรุ่น)ได้ทำการอบรมฯ ไปแล้ว 20 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี


     จนท.จากศวพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สวพ.8  ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมศรัตรูพืชในลองกองภาคใต้ตอนล่าง ณ ศพก. บ.ตายา ต.สุวารี อ.รือเสาะ         

          วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมและการผลิตลองกองคุณภาพ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านตายา อฺ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ ทั้งนี้คาดหวังว่าเกษตรกรจะนำความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ และสามารถดำรงชีพในช่วงวิกฤตภัยแล้งและช่วงปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำผ่านพ้นไปได้และเกิดความยั่งยืนในอนาคต

coolศวพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สวพ.8 จัดพิธีต้อนรับ นายทวี แจ่มจันทร์ เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ

boss cong

    วันที่ 27 เมษายน 2559 นายทวี แจ่มจันทร์ เดินทางมาเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ในการนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะได้เตรียมพิธีการและต้อนรับท่านรักษาราชการ ผอ.ศวพ.รือเสาะด้วยความอบอุ่น ในบรรยากาศที่ดีและน่ายินดียิ่ง
    จนท.จากศวพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สวพ. 8 ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานกาชาด จ.นราธิวาส ประจำปี 2559 

kachad59

      วันที่ 23 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานกาชาด จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2559" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หรือ สวน ร.5 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยได้เผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยเรื่อง"การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลา ในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากต้นดาหลาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทอผ้าในจังหวัดนราธวาส"

       ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ในระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 พร้อมทั้งชมการออกร้านจากเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส และหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกมากมาย และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0805655891(นางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ)

newศวพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สวพ.8 อบรมเกษตรกร ศพก. หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม ครั้งที่ 11-15 ณ.ศพก. ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร

21 25march.jpg

      วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม ครั้งที่ 10-15 ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมีประเด็นหัวข้อวิชา ดังนี้
1. ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
2. วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
3. การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
4. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี
6. เทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ
    เพื่อให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถรับทราบและเรียนรู้เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร และสามารถปรับใช้ในการผลิตพืชได้ เกษตรกรมีความสนใจการตัดแต่งกิ่งและช่อดอกลองกองเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต และการใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเพื่อลดต้นทุนการผลิต ศวพ.รือเสาะ รับผิดชอบ ศพก. 4 อำเภอ ได้แก่ อ.รือเสาะ อ.ยี่งอ อ.ศรีสาคร และ อ.บาเจาะ โดยทำการอบรมศูนย์ฯ ละ 5 รุ่น รวม 20 ครั้ง (มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ 50 คนต่อรุ่น) ได้ทำการอบรมฯ ไปแล้ว 15 ครั้ง คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์