ศวพ.ตรัง ยินดีต้อนรับ !

ประวัติความเป็นมา

 

    สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จัดตั้งสถานีทดลองยางตรัง เพื่อทดแทนสถานีทดลองยางเขาช่องซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเขาพับผ้า (เทือกเขาบรรทัด) ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2524   และไม่สามารถจะปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในการทดลองวิจัยได้   ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง  โดยอดีตนายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย และคณะได้จัดหาพื้นที่   สำรวจพื้นที่และได้กำหนดให้อยู่ที่ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน ได้ก่อสร้างอาคารปี พ.ศ.2536 - 2538 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539

 

บทบาทและหน้าที่

     พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตร และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช หรือท่อนพันธุ์พืชพันธุ์ดี และให้บริการ/ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติของกรมวิชาการเกษตร 

2015 12 07 121457

พันธกิจ

           1. วางแผนและปฏิบัติงานโครงการงานวิจัยด้านพืชให้เป็นไปตามนโยบาย
              ของกรมวิชาการเกษตร

        2. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านการผลิตพันธ์พืช และปัจจัยการผลิตที่ดี มีคุณภาพ
              ถ่ายทอดสู่เกษตรกรและหน่วยงานอื่นๆ 

         3. ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก และการนำเข้าตาม พ.ร.บ. 6 ฉบับ
              ของกรมวิชาการเกษตร

         4. พร้อมปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
              และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2