การสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลของธนาคารเชื้อพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร”

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 น

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมรับฟังการสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลของธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร” ณ ห้อง 416 สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผอ.ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา และ ผชช.สุรไกร สังฆสุบรรณ์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นวิทยากร ในการนี้นางกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ และนางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ด้วย