นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 30 คน ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์พืชและสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร วันที่ 4 ตุลาคม 2562

กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

ในวันที 4 ตุลาคม 2562 ได้มีนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์พืชและสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม โดยมีการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาจาก ดร.ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ), ดร.ปิยนุช ศรชัย (นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ), ดร.ฐิติรัตน์ อัศวมงคลศิริ (นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ) และ ดร.วีระศักดิ์ พิทักษ์ศฤงคาร (นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ) ในเรื่องของประวัติความเป็นมา ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม ให้แก่นักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

นอกจากนี้ยังได้พาชมบรรยากาศขั้นตอนในการทำงาน และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์พืชและสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร