งานบริการเมล็ดพันธุ์ พิมพ์
                    ผู้ประสงค์ขอเมล็ดพันธุ์ข้าว?สามารถส่งหนังสือขอเมล็ดพันธุ์มายังสำนักวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพ ตามแบบฟอร์มการขอเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งทางธนาคารเชื้อ พันธุ์พืชให้บริการแก่บุคคลจากทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานภายนอกกรมวิชาการเกษตร รวมถึงสถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน