ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้าม
ผ่านระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าพืช online (NSW)